Formació

Formació activa per al transport a Catalunya

Autoescola Transforma't

Formació per aprobar el permís de conducció

Prova Permís classe C

Automòbils diferents dels que autoritza a conduir el permís de les classes D1 o D, la massa màxima autoritzada de la qual excedeixi de 3.500 Kg, que estiguin dissenyats i construïts per al transport de no més de vuit passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran portar enganxat un remolc la massa màxima autoritzada del qual no excedeixi de 750 Kg.

Proves a realitzar:

 • Prova de control de coneixements específics: Amb 20 preguntes tipo test, cada pregunta consta de tres respostes, només una és correcta i es permeten un màxim de 2 errades al test.
 • Prova de control d’aptituds i comportaments en circuit tancat, conegut col·loquialment com a prova de pistes. Aquí les maniobres a realitzar són tres:
  • Maniobra I) Estacionament i sortida de l’espai ocupat en estacionar en línia, utilitzant les marxes cap endavant i cap endarrere, en pla o en pendent ascendent o descendent.
  • Maniobra G) Marxa enrere en recta i corba efectuant un recorregut en marxa enrere, mantenint una trajectòria rectilínia i utilitzant la via de circulació adaptada per a girar a la dreta o a l’esquerra en una cantonada.
  • Maniobra K) Estacionament segur per a carregar o descarregar en una rampa o plataforma de càrrega o instal·lació similar.
 • Proves de control d’aptituds i comportaments en circulació en vies obertes al trànsit general. El temps mínim de conducció i circulació destinat a la prova de control no serà inferior a 45 minuts, tret que s’acordi la interrupció i la suspensió de les proves. En aquest temps no s’inclou la recepció de l’aspirant, la preparació del vehicle, la seva comprovació tècnica, pel que fa a la seguretat viària, les maniobres especials, si escau,i la comunicació dels resultats de la prova.

Prova Permís classe D

Autoritza a conduir automòbils dissenyats i construïts per al transport de més de vuit passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran portar enganxat un remolc la massa màxima autoritzada del qual no excedeixi de 750 Kg.

Proves a realitzar:

 • Prova de control de coneixements específics: Amb 20 preguntes tipo test, cada pregunta consta de tres respostes, només una és correcta i es permeten un màxim de 2 errades al test.
 • Prova de control d’aptituds i comportaments en circuit tancat, conegut col·loquialment com a prova de pistes. Aquí les maniobres a realitzar són dues:
  • Maniobra L) Estacionar per a deixar que els passatgers entrin i surtin amb seguretat.
  • Maniobra G) Marxa enrere en recta i corba efectuant un recorregut en marxa enrere, mantenint una trajectòria rectilínia i utilitzant la via de circulació adaptada per a girar a la dreta o a l’esquerra en una cantonada.
 • Proves de control d’aptituds i comportaments en circulació en vies obertes al trànsit general. El temps mínim de conducció i circulació destinat a la prova de control no serà inferior a 45 minuts, tret que s’acordi la interrupció i la suspensió de les proves. En aquest temps no s’inclou la recepció de l’aspirant, la preparació del vehicle, la seva comprovació tècnica, pel que fa a la seguretat viària, les maniobres especials, si escau, i la comunicació dels resultats de la prova.

Prova Permís classe C+E

Conjunts de vehicles acoblats composts per un vehicle tractor dels quals autoritza a conduir el permís de la classe C i un remolc o semiremolc però la massa màxima autoritzada del qual excedeixi de 750 Kg.

Proves a realitzar:

 • Prova de control de coneixements específics amb 20 preguntes tipo test, cada pregunta consta de tres respostes, només una és correcta, no obstant això, només permeten un màxim de 2 errades al test.
 • Prova de control d’aptituds i comportaments en circuit tancat, conegut col·loquialment com a prova de pistes. Aquí les maniobres a realitzar són tres:
  • Maniobra G) Marxa enrere en recta i corba efectuant un recorregut en marxa enrere, mantenint una trajectòria rectilínia i utilitzant la via de circulació adaptada per a girar a la dreta o a l’esquerra en una cantonada.
  • Maniobra M) Acoblament i desacoblament del remolc.
  • Maniobra K) Estacionament segur per a carregar o descarregar en una rampa o plataforma de càrrega o instal·lació similar.
 • Proves de control d’aptituds i comportaments en circulació en vies obertes al trànsit general. El temps mínim de conducció i circulació destinat a la prova de control no serà inferior a 45 minuts, tret que s’acordi la interrupció i la suspensió de les proves. En aquest temps no s’inclou la recepció de l’aspirant, la preparació del vehicle, la seva comprovació tècnica, pel que fa a la seguretat viària, les maniobres especials, si escau, i la comunicació dels resultats de la prova.

Permís classe B+E

Conjunts de vehicles acoblats composts per un vehicle tractor dels quals autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc però la massa màxima autoritzada del qual no excedeixi de 3.500Kg.

Proves a realitzar::

 • Prova de control de coneixements específics: amb 20 preguntes tipo test, cada pregunta consta de tres respostes, només una és correcta i es permeten un màxim de 2 errades al test.
 • Prova de control d’aptituds i comportaments en circuit tancat, conegut col·loquialment com a prova de pistes. Aquí les maniobres a realitzar són tres:
  • Maniobra G) Marxa enrere en recta i corba efectuant un recorregut en marxa enrere, mantenint una trajectòria rectilínia i utilitzant la via de circulació adaptada per a girar a la dreta o a l’esquerra en una cantonada.
  • Maniobra M) Acoblament i desacoblament del remolc.
  • Maniobra N) Estacionament segur per a carregar o descarregar.
 • Proves de control d’aptituds i comportaments en circulació en vies obertes al trànsit general. El temps mínim de conducció i circulació destinat a la prova de control no serà inferior a 25 minuts, tret que s’acordi la interrupció i la suspensió de les proves. En aquest temps no s’inclou la recepció de l’aspirant, la preparació del vehicle, la seva comprovació tècnica, pel que fa a la seguretat viària, les maniobres especials, si escau, i la comunicació dels resultats de la prova.
Renovacions

Autorització B96

Conjunts de vehicles acoblats composts per un vehicle tractor dels quals autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc la massa màxima autoritzada del qual excedeixi de 750 Kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedeixi de 4.250 Kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles.

Proves a realitzar:

 • Prova de control d’aptituds i comportaments en circuit tancat, onegut col·loquialment com a prova de pistes. Aquí les maniobres a realitzar són tres:
  • Maniobra M) conegut col·loquialment com a prova de pistes. Aquí les maniobres a realitzar són tres:
  • Maniobra N) Estacionament segur per a carregar o descarregar.
 • Proves de control d’aptituds i comportaments en circulació en vies obertes al trànsit general. El temps mínim de conducció i circulació destinat a la prova de control no serà inferior a 25 minuts, tret que s’acordi la interrupció i la suspensió de les proves. En aquest temps no s’inclou la recepció de l’aspirant, la preparació del vehicle, la seva comprovació tècnica, pel que fa a la seguretat viària, les maniobres especials, si escau, i la comunicació dels resultats de la prova.

CAP inicial accelerat de mercaderies 140h

La modalitat accelerada d’obtenció de la qualificació inicial del conductor consistirà en l’assistència a un curs de 140 hores de durada, el contingut de la qual versarà sobre les matèries que s’integren al programa assenyalat al RD1032/2007 de 20 de juliol, i la superació de l’examen oficial.

No serà necessària la prèvia titularitat de permís de conducció per a seguir els cursos i concórrer als exàmens destinats a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial en la seva modalitat accelerada.

Els qui hagin obtingut el certificat d’aptitud professional acreditatiu de la seva qualificació inicial en la modalitat accelerada quedaran habilitats per a conduir, sempre que a més comptin amb el corresponent permís de conducció, sota les següents condicions:

 • Vehicles per a la conducció dels quals s’exigeixi estar en possessió de permisos de la classe C1 o C1+E, a partir dels 18 anys.
 • Vehicles per a la conducció dels quals s’exigeixi estar en possessió de permisos de la classe C o C+E, a partir dels 21 anys.
 • Proves a realitzar:

 • Prova de control de coneixements específics: amb 100 preguntes tipo test, cada pregunta consta de quatre respostes, només una és correcta i s’exigeix un mínim de 100 punts al test. Les correctes sumen 1 punt, les errònies resten 0,5 punts i les no contestades ni sumen ni resten.

Formació CAP inicial accelerat de viatgers 140h

La modalitat accelerada d’obtenció de la qualificació inicial del conductor consistirà en l’assistència a un curs de 140 hores de durada, el contingut de la qual versarà sobre les matèries que s’integren al programa assenyalat al RD1032/2007 de 20 de juliol, i la superació de l’examen oficial.

No serà necessària la prèvia titularitat de permís de conducció per a seguir els cursos i concórrer als exàmens destinats a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial en la seva modalitat accelerada.

Els qui hagin obtingut el certificat d’aptitud professional acreditatiu de la seva qualificació inicial en la modalitat accelerada quedaran habilitats per a conduir, sempre que a més comptin amb el corresponent permís de conducció, sota les següents condicions:

 • Vehicles per a la conducció dels quals s’exigeixi estar en possessió de permisos de la classe D1 o D1+E, a partir dels 21 anys.
 • Vehicles per a la conducció dels quals s’exigeixi estar en possessió de permisos de la classe D o D+E, sempre que circulin prestant serveis de transport regular de viatgers el trajecte dels quals no superi els 50 quilòmetres, a partir dels 21 anys.
 • Vehicles per a la conducció dels quals s’exigeixi estar en possessió de permisos de conducció D o D+E, a partir dels 23 anys.
 • Proves a realitzar:

 • Prova de control de coneixements específics: amb 100 preguntes tipo test, cada pregunta consta de quatre respostes, només una és correcta i s’exigeix un mínim de 100 punts al test. Les correctes sumen 1 punt, les errònies resten 0,5 punts i les no contestades ni sumen ni resten.

Formació contínua del CAP

La formació contínua, obligatòria per a tots els conductors inclosos en l’àmbit d’aplicació del reial decret 1032/2007 de 20 de juliol, haurà de permetre’ls actualitzar els coneixements essencials per a l’exercici de la seva funció, posant l’accent principalment en la seguretat en carretera i la racionalització del consum de carburant. Aquesta formació té per finalitat aprofundir i revisar els coneixements adquirits amb l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial.

A fi de donar compliment a l’exigència de formació contínua, els conductors hauran de superar un curs d’una durada de 35 hores cada cinc anys, que versarà sobre el contingut de les matèries que integren el programa assenyalat al reial decret.

Formació ADR obtenció bàsic comú

Dins de l’enorme varietat de tipus de mercaderies trobem unes molt particulars, les mercaderies perilloses. El transport d’aquestes substàncies està subjecte a una estricta normativa que regula el seu trasllat, magatzematge i manipulació.

L’ADR fa referència al "Acord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera". L’origen de les sigles ADR es troba en la seva denominació en anglès "European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road" o francès "Acord Européen Relatif au Transport donis Marchandises Dangereuses par Route".

Els conductors de vehicles sotmesos a ADR, han d’obtenir prèviament l’autorització corresponent. La primera d’elles necessàriament ha de ser del tipus bàsic comú, que està destinada a la formació sobre vehicles amb carrossat de tipus caixa y coneixement general de les mercaderies perilloses, el seu embalatge i etiquetatge entre d’altres.

Proves a realitzar:

 • Prova de control de coneixements específics: amb 30 preguntes tipo test, cada pregunta consta de tres respostes, només una és correcta i es permeten un màxim de 3 errades al test.

Formació ADR obtenció de la especialitat de cisternes

Com a complement a l’ADR bàsic comú, es pot obtenir l’autorització ADR cisternes. Aquesta permet al conductor, la conducció de vehicles de tipus cisterna que transportin mercaderies perilloses.

Proves a realitzar:

 • Prova de control de coneixements específics: amb 20 preguntes tipo test, cada pregunta consta de tres respostes, només una és correcta i es permeten un màxim de 2 errades al test.

Formació ADR obtenció de la especialitat d’explosius

Com a complement a l’ADR bàsic comú, es pot obtenir l’autorització ADR explosius. Aquesta permet al conductor, la conducció de vehicles que transportin mercaderies explosives.

Proves a realitzar:

 • Prova de control de coneixements específics: amb 20 preguntes tipo test, cada pregunta consta de tres respostes, només una és correcta i es permeten un màxim de 2 errades al test.

Formació ADR actualització de bàsic comú

El titular de l’autorització d’ADR bàsic comú, haurà de fer un curs d’actualització i superar amb èxit l’examen de la DGT a la Prefectura de Trànsit per a renovar aquest títol. Això ha de ser com a màxim cada cinc anys.

Amb quin temps d’antelació es pot renovar?

Si es realitza la renovació del carnet ADR amb més de dotze mesos d’antelació a la data de caducitat, es computarà el nou període de validesa des de la data de superació de l’examen i no des de la data límit de caducitat.

També es pot renovar si es realitza el curs i posterior examen dins dels 12 mesos anteriors a la data de caducitat, sense que afecti la caducitat inicial. El curs té una validesa de 6 mesos i per això, l’alumne ha d’examinar-se abans d’aquests sis mesos des que va finalitzar el curs. Aquesta és la modalitat que recomanem des de Transforma’t sempre que, ens assegurem de fer-ho amb el marge més ampli possible dintre d’aquest any.

No realitzar el curs i superar l’examen abans de la data de caducitat, suposa la pèrdua total de l’autorització ADR. Si això passes, s’haurà de realitzar de nou el procés d’obtenció.

Proves a realitzar:

 • Prova de control de coneixements específics: amb 20 preguntes tipo test, cada pregunta consta de tres respostes, només una es correcta i és permeten un màxim de 2 errades al test.

Formació ADR actualització de l’especialitat de cisternes

El titular de l’autorització d’ADR en especialitat de cisternes, haurà de fer un curs d’actualització i superar amb èxit l’examen de la DGT a la Prefectura de Trànsit per a renovar aquest títol. Això ha de ser com a màxim cada 5 anys.

Amb quin temps d’antelació es pot renovar?

Si es realitza la renovació de l’especialització de cisternes amb més de 12 mesos d’antelació a la data de caducitat, es computarà el nou període de validesa des de la data de superació de l’examen i no des de la data límit de caducitat.

També es pot renovar si es realitza el curs i posterior examen dins dels 12 mesos anteriors a la data de caducitat, sense que afecti la caducitat inicial. El curs té una validesa de 6 mesos i per això, l’alumne ha d’examinar-se abans d’aquests sis mesos des que va finalitzar el curs. Aquesta és la modalitat que recomanem des de Transforma’t sempre que, ens assegurem de fer-ho amb el marge més ampli possible dintre d’aquest any.

No realitzar el curs i superar l’examen abans de la data de caducitat, suposa la pèrdua de la especialització de cisternes. Si això passes, s’haurà de realitzar de nou el procés d’obtenció.

Proves a realitzar:

 • Prova de control de coneixements específics: amb 10 preguntes tipo test, cada pregunta consta de tres respostes, només una és correcta i es permet un màxim d’1 errada al test.

Formació ADR actualització de la modalitat d’explosius

El titular de l’autorització d’ADR en especialitat d’explosius, haurà de fer un curs d’actualització i superar amb èxit l’examen de la DGT a la Prefectura de Trànsit per a renovar aquest títol. Això ha de ser com a màxim cada cinc anys.

Amb quin temps d’antelació es pot renovar?

Si es realitza la renovació de l’especialització d’explosius amb més de dotze mesos d’antelació a la data de caducitat, es computarà el nou període de validesa des de la data de superació de l’examen i no des de la data límit de caducitat.

També es pot renovar si es realitza el curs i posterior examen dins dels 12 mesos anteriors a la data de caducitat, sense que afecti la caducitat inicial. El curs té una validesa de 6 mesos i per això, l’alumne ha d’examinar-se abans d’aquests sis mesos des que va finalitzar el curs. Aquesta és la modalitat que recomanem des de Transforma’t sempre que, ens assegurem de fer-ho amb el marge més ampli possible dintre d’aquest any

No realitzar el curs i superar l’examen abans de la data de caducitat, suposa la pèrdua de l’especialització d’explosius. Si això passes, s’haurà de realitzar de nou el procés d’obtenció.

Proves a realitzar:

 • Prova de control de coneixements específics: amb 10 preguntes tipo test, cada pregunta consta de tres respostes, només una es correcta i es permet un màxim de 1 errada al test.

Obtenció del carnet de carretoner

El curs d’operari de carretons elevadors UNE58451 és una eina pràctica i eficaç tant per a l’empresa com per al treballador, que contribueix al fet que aquest últim sigui capaç de fer el seu treball d’una manera més segura, evitant així d’anys en la seva salut i en la dels seus companys.

La Norma UNE està dirigida a formar i conscienciar als alumnes sobre el maneig de la maquinària, a banda de la seva conducció i funcionalitat.

Sent aquest un curs teòric-pràctic, l’alumnat podrà obtenir el carnet que acredita el maneig de carretons elevadors i se li donaran els coneixements necessaris quant a normes generals i específiques de seguretat i prevenció en l’acompliment de treballs realitzats utilitzant carretons elevadors, com fomentar la importància de la formació dels treballadors i l’adopció de les mesures de prevenció com a hàbits de treball. L’alumne obtindrà el carnet necessari per a manipular aquests equips de treball.

Actualització del carnet de carretoner

Aquesta actualització es realitza per donar compliment a la norma 58451, que marca una actualització d’aquesta formació almenys cada 5 anys.

Els objectius són:

 • Actualitzar els coneixements teòrics per a personal que ja hagi obtingut la certificació com a operador de carretons elevadors. Adaptació de la teoria als avanços tècnics, de normativa i legals.
 • Renovar i afermar els continguts pràctics i els mètodes de treball segurs.
 • Assolir les aptituds adquirides, mitjançant la formació prèvia i la seva experiència, per l’operador de carretons elevadors.
 • Reduir la sinistralitat laboral en la utilització dels carretons elevadors, mitjançant l’aportació de coneixement i educació necessaris per a enfrontar-se al maneig d’aquests equips.

Conducció eficient de vehicles pesants

Al llarg dels últims anys s’han desenvolupat importants millores en la tecnologia que incorporen els vehicles industrials, no obstant això, per a aconseguir un bon aprofitament d’aquestes millores, és necessària la pràctica d’un nou estil de conducció que s’adapti als vehicles moderns. A aquest nou estil de conducció es denomina "conducció eficient".

La conducció eficient de vehicles industrials consisteix en una sèrie de noves tècniques que, unides a una adequada actitud del conductor, donen lloc a un nou estil de conducció que aconsegueix importants estalvis de carburant i reducció d’emissions al medi ambient, així com una millora en la seguretat.

Aquests assoliments es concreten en millores de diferents aspectes que se citen a continuació:

 1. Estalvi d’energia en l’àmbit nacional.
 2. Reducció d’emissions de diòxid de carboni (CO2).
 3. Estalvi econòmic en les empreses de transport.
 4. Reducció de contaminació atmosfèrica.
 5. Millora del confort i disminució de l’estrès en la conducció.
 6. Reducció del risc i gravetat dels accidents.
 7. Reducció dels costos de manteniment.

En els cursos pràctics de conducció eficient s’han obtingut estalvis mitjans de carburant de l’ordre del 10%, a través de la realització de proves comparatives de consums.

A Transforma’t oferim aquest servei a les empreses que vulguin invertir en reduir la contaminació i augmentar el seu rendiment energètic mitjançant la disminució del consum de carburant. Aquest tipus de conducció és ara mateix, la més sostenible, segura i eficient. La nostra àmplia experiència, posa al seu abast una garantia d’èxit.

Primers auxilis a carretera, nivell superior

Els primers 60 minuts després d’un accident de trànsit són vitals per a les persones que han resultat ferides. Per fer-nos una idea de la seva importància, cal destacar que entre el 30 i 50% de les morts es produeixen en els cinc minuts posteriors a la col·lisió, mentre que el 75% es produeixen durant la primera hora, la majoria per hemorràgies i problemes respiratoris per obstrucció de les vies. La Norma UNE està dirigida a formar i conscienciar als alumnes sobre el maneig de la maquinària, a banda de la seva conducció i funcionalitat.

Els experts recomanen que la intervenció dels professionals mèdics no es demori en més de 10 o 15 minuts, per a augmentar les possibilitats de supervivència. I què podem fer durant aquests primers minuts quan som les primeres persones que podem atendre les víctimes? L’actuació dels usuaris de la via és clau fins que arribi l’ambulància.

Si tots els conductors fossin capaços de posar en marxa tècniques de primers auxilis bàsiques per a contenir hemorràgies o alliberar les vies aèries podríem evitar un important nombre de morts abans de l’arribada dels serveis sanitaris d’emergència.

A Transforma’t tenim personal sanitari qualificat i especialitzat en el sector viari. Mitjançant cursos específics, formem als professionals del transport per a que la seva preparació enfront situacions d’emergència sigui òptima.

Acreditació sobre la utilització del tacògraf digital

Actualment, el control del treball dels conductors professionals ha evolucionat a sistemes digitals que registren jornades de conducció, descans i disponibilitat entre d’altres. Aquesta digitalització està sotmesa a constants evolucions dels sistemes i, per tant, requereix de conductors actualitzats conforme a normativa. La Norma UNE està dirigida a formar i conscienciar als alumnes sobre el maneig de la maquinària, a banda de la seva conducció i funcionalitat

Transforma’t està especialitzada en la formació en tacògraf digital i imparteix cursos a particulars i empreses que requereixen els màxims estàndards de qualitat.

La realització i superació del curs, es documenta mitjançant l’entrega del certificat que emet Formació activa per al transport a Catalunya a cada un dels assistents.

Transforma’t, és el gestor ideal per a la formació de les empreses de transport per carretera.

Formació Cap Inicial Ordinari de Viatgers 280h

La modalitat ordinària d’obtenció de la qualificació inicial del conductor consistirà en l’assistència a un curs de 280 hores de durada, el contingut de la qual versarà sobre les matèries que s’integren al programa assenyalat al RD1032/2007 de 20 de juliol, i la superació de l’examen oficial.

És necessari superar el curs i l’examen previ a l’obtenció del permís de conducció.

Els qui hagin obtingut el certificat d’aptitud professional acreditatiu de la seva qualificació inicial en la modalitat ordinària quedaran habilitats per a conduir, sempre que a més comptin amb el corresponent permís de conducció, sota les següents condicions:

 • Vehicles per a la conducció dels quals s’exigeixi estar en possessió de permisos de la classe D1 o D a partir dels 18 anys, sense passatgers o en serveis regulars en recorreguts de fins a 50 Km dintre del territori nacional.
 • Vehicles per a la conducció dels quals s’exigeixi estar en possessió de permisos de la classe D1 o D a partir dels 20 anys, dintre del territori nacional.

Al complir els 21 anys d’edat, les restriccions desapareixen automàticament.

Proves a realitzar:

 • Prova de control de coneixements específics: amb 100 preguntes tipo test, cada pregunta consta de quatre respostes, només una és correcta i s’exigeix un mínim de 100 punts al test. Les correctes sumen 1 punt, les errònies resten 0,5 punts i les no contestades ni sumen ni resten.

Cap Inicial Ordinari de Mercaderies 280h

La modalitat ordinària d’obtenció de la qualificació inicial del conductor consistirà en l’assistència a un curs de 280 hores de durada, el contingut de la qual versarà sobre les matèries que s’integren al programa assenyalat al RD1032/2007 de 20 de juliol, i la superació de l’examen oficial.

És necessari superar el curs i l’examen previ a l’obtenció del permís de conducció.

Els qui hagin obtingut el certificat d’aptitud professional acreditatiu de la seva qualificació inicial en la modalitat ordinària quedaran habilitats per a conduir, sempre que a més comptin amb el corresponent permís de conducció, sota les següents condicions:

 • Vehicles per a la conducció dels quals s’exigeixi estar en possessió de permisos de la classe C1 o C a partir dels 18 anys.

Proves a realitzar:

 • Prova de control de coneixements específics: amb 100 preguntes tipo test, cada pregunta consta de quatre respostes, només una és correcta i s’exigeix un mínim de 100 punts al test. Les correctes sumen 1 punt, les errònies resten 0,5 punts i les no contestades ni sumen ni resten.

Trucar-nos per a més informació!

Preguntes freqüents

Quina documentació haig d'aportar per a poder pujar a examen d'un permís de conduir?

3 fotocòpies del DNI i 2 fotocòpies del permís de conduir per totes dues cares, 4 fotografies grandària carnet originals, i el certificat mèdic per a l’obtenció del permís de conduir al fet que s’aspiri.

¿Quina documentació haig d'aportar per a inscriure'm a l'examen del CAP?

1 fotocòpia del DNI i 1 fotocòpia del permís de conduir per totes dues cares i 1 fotografia grandària carnet original (no en fotocòpia)..

Quina documentació haig d'aportar per a inscriure'm a l'examen de ADR?

2 fotocòpies del DNI, 1 fotocòpia del permís de conduir i 1 fotocòpia de l’ADR (si es tracta d’una renovació) per totes dues cares, i el certificat mèdic per a l’obtenció del permís de conduir de la classe C (en cas de no ser titular d’un permís C).

Quins terminis com a mínim haig de deixar entre convocatòries en cas de suspendre un examen pràctic per a l'obtenció d'un permís de conduir?

Del primer examen al segon, no s’exigeix cap termini mínim. Del segon examen al tercer, un termini mínim de 12 dies NATURALS. Del tercer examen al quart, o successius, un termini mínim de 18 dies NATURALS. Sempre tenint en compte, a més, la disponibilitat i capacitat d’exàmens de la Prefectura de Trànsit i l’autoescola.

Quina és l'edat mínima per a obtenir els permisos de conduir?

 • Per al C, amb el CAP ordinari (280h), des dels 18 anys.
 • Per al C, amb o sense el CAP accelerat (140h), des dels 21 anys.
 • Per al D, amb el CAP accelerat (140h), des dels 21 anys amb la restricció de només poder conduir en servei regular de fins a 50km de recorregut.
 • Per al D, amb el CAP accelerat (140h), des dels 23 anys.
 • Per al D, amb el CAP ordinari (280h), des dels 18 anys, vàlid per conduir sol en territori nacional i amb la restricció de no portar passatgers o conduir en servei regular de fins a 50km de recorregut.
 • Per al D, amb el CAP ordinari (280h), des dels 20 anys, vàlid per conduir sol en territori nacional.
 • Per al D, amb el CAP ordinari (280h), des dels 21 anys.
 • Per al D, amb o sense el CAP accelerat (140h), des dels 24 anys.
 • Per al C+E, 21 anys.
 • Per al B96 i B+E, 18 anys.

Omple el formulari i et contactarem.

Enviar